Usluge

Pružamo usluge generatorima otpadnih jestivih ulja i masti:

Restorani - koji u svom procesu pripremanja hrane koriste ulje za prženje.

Hoteli/Moteli - koji u sklopu svog objekta imaju restoran u kojem se priprema hrana.

Industrije - za proizvodnju čipsa, smokija, kikirikija, kokica i drugih proizvoda.

Objekti brze hrane - u kojima se prži krompir, riba ili meso druge vrste, a koristi se ulje za prženje.

Više o ISCC standardu

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) je međunarodni standard koji prati sledljivost dokumentacije kretanja otpada. Cilj ISCC standarda je da se uspostavi praktičan i transparentan sistem za sertifikaciju otpada i bioenergije. ISCC je okrenut smanjenju emisije gasova koji dovode do efekta staklene baše, smanjenju zagađenja životne sredine i socijalnoj održivosti.

O nama

M5 Company je osnovana 2017. godine kao mala porodična firma sa velikim ambicijama da omogući svim generatorima otpadnog jestivog ulja u Crnoj Gori da jednostavno, bezbjedno i u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom zbrinu svoj otpad. Naša primarna djelatnost je sakupljanje i transport otpadnih ulja koja su korišćena u pripremi hrane. Sarađujemo sa velikim brojem restorana i hotela i naša sakupljačka mreža pokriva cijelu teritoriju Crne Gore. Od osnivanja konstantno radimo na razvoju i unaprjeđenju poslovanja i ispunjavamo sve zakonske uslove za obavljanje sakupljanja, transporta i skladištenja otpadnog jestivog ulja. M5 Company je 2020. godine uspješno uvela i posluje u skladu sa ISCC standardom koji obezbjeđuje sledljivost kroz cijeli lanac snabdijevanja - od generatora otpadnog jestivog ulja i masti do preradjivača koji ga koriste za proizvodnju biogoriva. Zahvaljujući tome doprinosimo maksimalnom iskorišćenju otpadnog ulja i očuvanju i zaštiti životne sredine.

Društvena odgovornost

Otpad jestivog ulja se proizvodi svakog dana u velikim količinama. Potrebno je da se podigne svijest o tome koliko je važno propisno odlagati iskorišćeno ulje. Naime, samo jedan litar prosutog ulja u kanalizaciju ili prirodu može da zagadi milion litara vode. Zato je Zakonom o upravljanju otpadom u članu 52a i propisano da je zabranjeno ispuštanje otpadnih jestivih ulja i masti, koje nastaju pripremom hrane u ugostiteljskim, turističkim i drugim sličnim objektima, u kanalizacionu mrežu i kontejnere, na javne površine i zemljište i/ili u zemljište i vode. Svi generatori otpadnih ulja i masti imaju ne samo zakonsku obavezu već i društvenu dužnost da propisno odvoje otpadna ulja i masti od ostalog otpada i da ga predaju sertifikovanom sakupljaču kao što je M5 Company.

Naša motivacija nije samo ekonomska i zakonska već i ekološka. Nadamo se da možemo motivisati i Vas da nam se pridružite i da zajedno smanjimo količinu otpada koji se nelegalno odlaže i šteti našoj životnoj sredini. Mi ćemo se pobrinuti da u skladu sa ISCC standarnom vaš otpad bude propisno odvezen, uskladišten i isporučen prerađivaču jer to nije samo otpad već i važna sirovina za proizvodnju biogoriva.

Ovako zajedno recikliramo i doprinosimo održivosti i boljem ekološkom stanju ne samo naše države već i globalno i zato Vam se zahvaljujemo.

Ne postoji PLANeta B. Reciklirajte.